Function ArgumentsBasic NASL SyntaxData TypesNumbers and Strings

Numbers and Strings


Function ArgumentsBasic NASL SyntaxData TypesNumbers and Strings